Opplegg til Bare Victor

av Victor Sotberg i samarbeid med Erik Eikehaug

FØR:

Klassesamtale.

Se på bokomslaget.

– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
– Hvilke tanker får dere når dere ser på bildet?
– Hvordan vil dere beskrive personen som er avbildet i forgrunnen?
– Hvilke andre ting legger dere merke til på omslaget?
– Hvordan forstår dere tittelen: Bare Victor?

Bare Victor er en selvbiografi om Victor Sotberg.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Vet dere om andre selvbiografier? Hvilke?
– Hvorfor tror dere at Victor Sotberg har skrevet en selvbiografi?

Les ingressen.
– Hvilke utfordringer tror dere Victor hadde da han var yngre?
– Hva tror dere teksten handler om?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: storungene (s.56), korridoren (s. 56) og Hufsa (s.59).

Høytlesing eller bruk av lydfil kan også være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå.
Det er Victor Sotberg selv som leser lydklippet fra Bare Victor, og filen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Bare Victor på bokslukerprisen.no.
Det foreslåtte lesestoppet (se under) er ca. 3 min. 57 sek. inn i lydfilen.


UNDERVEIS:

Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel nederst på s. 57 (etter «Den grusomme sannheten var at vi var i ferd med å bli storunger selv»» eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvorfor kaller Victor ungdomsskolen for et «fengsel»?
– Hvorfor blir Victors klasseforstander nervøs?
– Hvorfor oppfører storungene seg slik de gjør?
– Hvordan er det å begynne på ungdomsskolen?
– Hvorfor er det så mange som endrer seg når de begynner på ungdomsskolen?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

 

ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmål, flerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes HER.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

 

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Bare Victor.

 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

 

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

 

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

6. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med lesestopp og litteraturintervju. Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.

 

7. Flere aktiviteter

denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Bare Victor.

I likhet med flere av de andre aktivitetene som følger med Bokslukerprisen har de en lav terskel og kan gjøres i løpet av kort tid.
En av disse er en konkurranse der elevene kan lage en liste med gode råd til 13 år gamle Victor. Blant de innkomne bidragene trekker vi ut fem vinnere som blir premiert med en bokpakke.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål). Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.