Lærerveiledning

Velkommen til Bokslukerprisen!

Og velkommen til den fullstendige versjonen av lærerveiledningen til Bokslukerprisen 2016-2017.
Dine elever er blant de ca. 25 000 elevene som skal få være med og velge vinneren av Bokslukerprisen, og vi gleder oss veldig til å høre hva klassen mener.

Vi håper at leseopplevelser, samtaler og diskusjoner underveis i prisarbeidet vil kunne bidra til at elevene blir bedre kjent med ny norsk litteratur, mer bevisst egen litterære smak og får lyst til å lese mer. Skal vi nå disse ambisiøse målene, er vi helt avhengige av dere lærere og måten dere legger til rette for arbeidet på. Vi håper derfor dere liker prosjektet og blir inspirert av tekstene i antologien.

Vi ber dere sørge for at elevene leser og stemmer over alle utdragene senest i uke 45, men dere står ellers fritt til å bruke tekstene som dere vil.

Vi oppfordrer dere til å legge til rette for ukentlige avstemminger og har også erfart at det er viktig at barna får gi uttrykk for leseopplevelsene sine, dele dem med andre og diskutere dem før de til slutt stemmer over tekstene.
Lærerveiledningen er ment som inspirasjon i dette arbeidet. Den er skrevet til dere lærere og inneholder tips og ideer som vi håper vil inspirere dere i arbeidet med prosjektet.
Veiledningen faller i tre deler:

  1. Først en kort omtale av prosjektet med opplysninger om antologien, nettsidene, avstemming, forslag til bruk i klasserommet med mer. Denne delen er i det store og hele identisk med teksten i den korte lærerveiledningen som er sendt til alle klassene som deltar i prosjektet.
  2. Deretter følger oppleggene: en innledende oppgave om litterær kvalitet, mer spesifikke forslag til opplegg knyttet til hvert av de ti utdragene i antologien og forslag til kompetansemål fra den reviderte læreplanen i norsk.
  3. Til slutt har vi laget en mal med mer generelle spørsmål til tekstene som kan deles ut til elevene, som kan brukes til for eksempel leselogg eller som forberedelse til litterære samtaler. I tillegg følger det med en veiledning i å skrive anmeldelse. Den er laget med tanke på alle dere som ønsker å jobbe med anmeldelsessjangeren under arbeidet med Bokslukerprisen. Anmeldelsene kan elevene dele med andre sjetteklassinger på bokslukerprisen.no, underhvert utdrag. Hver fjerde uke kårer vi månedens anmelder som vinner en bokpakke.

Om Bokslukerprisen 2016-2017

Om antologien
Bokslukerantologien inneholder ti utdrag plukket fra de beste norske barnebøkene som har kommet ut det siste året. I utvelgelsesprosessen har vi brukt ressursklasser fra 6.trinn, og vi har dessuten lagt stor vekt på at bøkene skal stimulere leselysten til elevene som deltar. Det er ikke sikkert alle liker samtlige tekster, men alle skal finne noe de liker. Derfor spenner utvalget bredt og representerer ulike temaer, sjangre og målformer. Vi mener utdragene og samlingen som helhet vil engasjere leserne og tror tekstene vil skape diskusjoner i og utenfor klasserommet.

Bokslukerprisen.no
Alle utdragene er tilgjengelige i sin helhet på nettsiden bokslukerprisen.no. Der finner man også:
• Klassens side, der klassen avgir stemmene sine
• Lydfiler av utdragene
• Ekstra informasjon om forfatterne
• Linker til annet relevant stoff, videoklipp og musikktips
• Aktiviteter og konkurranser
• Mulighet til å legge ut anmeldelser av utdragene

Ekstramateriell
Med antologien følger også: ti plakater, bokmerker til elevene og en kort lærerveiledning.

Avstemming
Det er helt avgjørende for prosjektet at klassen sier sin mening og stemmer over utdragene. Uten avstemming, ingen Bokslukerpris! Avstemmingen foregår på nettet, på den delen av bokslukerprisen.no som heter Klassens side. Siden administreres av læreren og er beskyttet av brukernavn og passord som er sendt til de e-postadressene som ble brukt i forbindelse med påmelding. Gå til bokslukerprisen.no, klikk på «LOGG INN» og tast inn ditt brukernavn og passord. Har du ikke mottatt en e-post med informasjon til innlogging, kan du selv registrere deg som bruker på bokslukerprisen.no. Ved spørsmål: kontakt Foreningen !les på [email protected].

Når elevene har lest og jobbet med ukens utdrag, stemmer de over utdraget.
Synes klassen at teksten er: Dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?
Læreren markerer resultatet og begrunnelse på Klassens side. Skriv klassens kommentarer til utdraget og trykk på «SEND INN».

Den elektroniske avstemmingsformen er laget slik at klassen har mulighet til å endre på stemmene helt frem til slutten av aksjonsperioden. Dersom klassen for eksempel mente at den første teksten var «super», men etterpå har lest utdrag som de er enige om er enda bedre, kan klassen endre stemmen sin slik at det endelige resultatet avspeiler utviklingen.

Oppstart

Bokslukerprisen gjennomføres for et begrenset antall elever, og klassene som deltar er utvalgte. Det er avgjørende for prosjektet at elevene leser godt og sier sin ærlige mening. Det er derfor viktig at det legges til rette for en gjennomføring som på samme tid er både høytidelig og trygg og at elevene forstår at deres mening blir tatt på alvor.

For å gjøre det tydelig for elevene at de har fått et viktig oppdrag, foreslår vi at prosjektets oppstart markeres på en spesiell måte. Dette kan for eksempel skje gjennom å:
• invitere skolebibliotekaren eller en bibliotekar fra den lokale barneavdelingen til å være med og pakke ut antologiene og snakke litt om bøkene som er med
• invitere rektor til å si noen få og velvalgte ord
• annonsere at det er noe spennende på gang, gjøre klasserommet litt ekstra hyggelig og kalle frem elevene én og én for å motta pocketbok og bokmerke.

Året rundt med Bokslukerprisen

Aksjonsperioden strekker seg fra uke 35 til den avsluttes med utgangen av uke 45. Det betyr at klassen må avgi sin endelige stemme på alle de ti utdragene og at læreren må sende inn resultatet før fristen går ut søndag 13. november. De fem utdragene som får flest stemmer utgjør de fem superfinalistene til Bokslukerprisen.

Fem juryklasser over hele landet får deretter i oppdrag å lese disse super-finalistene fra perm til perm og kåre en vinnerbok. Vinneren av Bokslukerprisen offentliggjøres torsdag 20. april 2016 i forbindelse med Verdens bokdag.

Bokslukerprisen i klasserommet – et forslag

En uke med Bokslukerprisen kan for eksempel se slik ut:
• Henge opp plakaten
Uken innledes ved at læreren henger opp den plakaten som hører til ukens utdrag.

• Førlesingssamtale om forventninger til utdraget
Klassen snakker om omslagets bilde og tittel og anvender førlesingsstrategier for å snakke om forventninger til utdraget. Det kan også være en god ide å snakke om sjangerlogoen som hører til utdraget (eventyr, spenning eller liknende) og om temaene som tas opp i utdraget.
Hvis læreren vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene, kan det være en fordel å være mer konkret og gi et kort handlingsreferat (uten spoilere), si litt om personene, ta opp vanskelige formuleringer eller begreper, dramatisere deler av teksten eller liknende.

• Utdraget leses
Elevene kan få i lekse å lese eller høre utdraget på nettsidene, eller læreren kan velge å sette av tid til lesing av utdraget i timene, å spille av lydfilen i klasserommet, å lese teksten høyt for elevene osv. Elevene kan markere i teksten, notere på linjene etter utdraget eller i en loggbok, eller tegne underveis. Det kan også være en god idé å stoppe opp underveis for å snakke om hva som skjer og hva elevene tror vil skje og/eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som er vanskelige å forstå.

• Etter-lesing: opplevelse og mening
Etter endt lesing kan elevene jobbe med å formulere opplevelsen sin i par eller grupper. De kan også få utdelt en post-it-lapp der de skal skrive hva de synes om utdraget, hva de synes var det beste ved utdraget, den beste begrunnelsen for hvorfor de likte eller ikke likte utdraget eller liknende. Lappene kan deretter festes på plakaten.

• Diskusjon og avstemming
Utdraget diskuteres i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering. Her er det spesielt viktig at rammene er hyggelige og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for den enkelte. Kanskje kan avstemmingen kombineres med en hyggelig avslutning på uken, f.eks. fredagskos med frukt, kake eller quiz. På noen skoler er det mulig å låne et annet lokale enn klasserommet som egner seg spesielt godt til diskusjon og avstemming for eksempel fordi det har et mer uformelt og hyggelig preg, er større enn klasserommet eller fordi det egner seg når elevene skal vise hva de mener om utdraget gjennom å forflytte seg i rommet (se beskrivelse av Streken i denne lærerveiledningen).

• Registrering av resultatet
Helt til slutt føres avstemmingsresultatet inn på Klassens side og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Resultatet er synlig og viser progresjon samtidig som klassen har oversikten over resultatene.

Dette er bare forslag til hvordan arbeidet med Bokslukerprisen kan gjennomføres i klasserommet, og dere har helt sikkert egne ideer til hvordan dere kan få til høytidelige og hyggelige avstemmingssituasjoner med klassen deres. Det som er viktig er at elevene opplever at leseopplevelsen deres blir tatt alvorlig i et fellesskap og en sammenheng som er både lystbetont og hyggelig.

Om oppleggene i lærerveiledningen:

Oppgavene i lærerveiledningen legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Utdrag og oppgaver skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgavene i fasene – før, under og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer. Samtidig får dere lærere muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der dere mener at elevene trenger støtte.

Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme.

De konkrete og spesifikke oppleggene som følger er tenkt som et tilfang av aktiviteter og spørsmål basert på utdragene i antologien som dere kan bruke hvis dere ønsker det. Dere kan også velge å bruke den malen med mer generelle spørsmål som dere finner på slutten av lærerveiledningen eller dere kan kombinere forslagene med deres egne favoritter. Det er dere lærere som kjenner elevene deres best, og dere må plukke og tilpasse akkurat slik dere ønsker.

Vi håper dere lar dere inspirere av tekstene i antologien og finner nytte i noen av forslagene til opplegg i denne lærerveiledningen, og vi ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for å spre leselyst og engasjement for lesing blant elevene!

Hilsen Foreningen !les

 

Opplegg til Bokslukerprisen 2016-2017

A. Forslag til innledende opplegg om litterær smak og kvalitet

Opplegget kan eksempelvis gjennomføres i forbindelse med at elevene introduseres til Bokslukerprisen.

 

B. Forslag til undervisningsopplegg til de ti utdragene i antologien:

Bobbie Peers: Luridiumstyven

Robert Næss: Dobbeldaten

Bjørn Sortland: Kepler 62. Nedtelling

Nina E. Grøntvedt: Happy Ending, liksom?

Magnhild Bruheim: Bjørnemysteriet

Bjørn Ingvaldsen: Far din

Gudrun Skretting: Anton og andre uhell

Aleksander Kirkwood Brown: Evig midnatt på museet

Sverre Henmo: Det er bare kjærlighet

Jørn Lier Horst: Ulvehundgåten

Justering av stemmene.

Etter å ha lest og stemt over alle utdragene i Bokslukerantologien i løpet av en periode på 11 uker, kan elevene ha endret oppfattelse. For å ta høyde for dette er den elektroniske avstemmingsformen laget slik at klassen har mulighet til å endre på stemmene helt frem til slutten på aksjonsperioden. Dersom klassen f.eks. mente at den første teksten var «super», men etterpå har lest utdrag som de er enige om er enda bedre, kan klassen endre stemmen sin slik at det endelige resultatet avspeiler utviklingen. Vi har valgt dette fordi vi ønsker å signalisere at det går an å endre sin mening om en tekst etter gode og åpne diskusjoner, og fordi vi ønsker å holde muligheten åpen for at man kan ha utviklet seg som leser underveis.

Læreren har derfor muligheten til å åpne for en avsluttende diskusjon på slutten av aksjonsperioden, før fristen søndag 13. november, for å bekrefte hvilken stemme klassen gir de ti utdragene og hvilke utdrag dere ønsker å sende til superfinalen.

Bokslukerprisen og kompetansemålene etter 7. trinn i revidert læreplan i norsk

I den reviderte læreplanen i norsk står det at «opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve.» Elevene må derfor få «engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft.» Litteraturen spiller her en nøkkelrolle. Vi mener at den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge, og oppgavene i denne lærerveiledningen legger derfor vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Samtidig dekker oppgavene kompetansemål i den reviderte læreplan i norsk. Vi foreslår at prosjektet først og fremst brukes til å jobbe med følgende kompetansemål etter 7.trinn:

Muntlig kommunikasjon:
• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
• uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
• uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

Skriftlig kommunikasjon:
• lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
• referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
• forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
• skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
• skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
• velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Språk, litteratur og kultur:
• presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
• vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Tips til videre lesing om leseglede og litterær kompetanse:

Generell mal for før-, underveis- og etterlesing

Malen kan deles ut til elevene og brukes til alle utdragene i Bokslukerprisen.

Last ned malen her (bokmål) eller her (nynorsk)

Veiledning til å skrive en anmeldelse.

Last ned veiledningen her