Lærerveiledning

Velkommen til Bokslukerprisen!

Og velkommen til lærerveiledningen til Bokslukerprisen 2018-2019.
Dine elever er blant de ca. 80 000 elevene fra 5. og 6. trinn som skal få være med og velge vinneren av Bokslukerprisen, og vi gleder oss veldig til å høre hva klassen mener.

Vi håper at leseopplevelser, samtaler og diskusjoner underveis i prisarbeidet vil kunne bidra til at elevene blir bedre kjent med ny norsk litteratur, mer bevisst egen litterære smak og får lyst til å lese mer. Skal vi nå disse ambisiøse målene, er vi helt avhengige av dere lærere og måten dere legger til rette for arbeidet på. Vi håper derfor dere liker prosjektet og blir inspirert av tekstene i antologien.

Vi ber dere sørge for at elevene leser og stemmer over alle utdragene senest i uke 45, men dere står ellers fritt til å bruke tekstene som dere vil.

Vi oppfordrer dere til å legge til rette for ukentlige avstemminger og har også erfart at det er viktig at barna får gi uttrykk for leseopplevelsene sine, dele dem med andre og diskutere dem før de til slutt stemmer over tekstene.
Lærerveiledningen er ment som inspirasjon i dette arbeidet. Den er skrevet til dere lærere og inneholder tips og ideer som vi håper vil inspirere dere i arbeidet med prosjektet.

Veiledningen faller i tre deler:

1. Først finner dere lenke til en kort omtale av prosjektet med opplysninger om antologien, nettsidene, hvordan dere stemmer over utdragene, forslag til bruk i klasserommet m.m. Denne delen er i det store og hele identisk med teksten i den korte lærerveiledningen som er sendt til alle klassene som deltar i prosjektet. Vi oppfordrer alle lærere som er ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet til å lese omtalen.

2. Deretter følger oppleggene: en innledende oppgave om litterær kvalitet, mer spesifikke forslag til opplegg knyttet til hvert av de ti utdragene i antologien og forslag til kompetansemål fra den reviderte læreplanen i norsk.

3. Til slutt har vi laget en mal med mer generelle spørsmål til tekstene som kan deles ut til elevene, som kan brukes til for eksempel leselogg eller som forberedelse til litterære samtaler. I tillegg følger det med en veiledning i å skrive anmeldelse. Den er laget med tanke på dere som ønsker å jobbe med anmeldelser som del av arbeidet med Bokslukerprisen. Anmeldelsene kan elevene publisere på bokslukerprisen.no, under hvert utdrag. Hver fjerde uke kårer vi månedens anmelder som vinner en bokpakke.

1.

Her finner dere den korte omtalen av prosjektet, inkl. en beskrivelse av hvordan dere stemmer over utdragene.

2.

Om oppleggene i lærerveiledningen:

Oppgavene i lærerveiledningen legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Utdrag og oppgaver skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgavene i fasene – før, under og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer. Samtidig får dere lærere muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der dere mener at elevene trenger støtte.

Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme.

De konkrete og spesifikke oppleggene som følger er tenkt som et tilfang av aktiviteter og spørsmål basert på utdragene i antologien som dere kan bruke hvis dere ønsker det. Dere kan også velge å bruke den malen med mer generelle spørsmål som dere finner på slutten av lærerveiledningen eller dere kan kombinere forslagene med deres egne favoritter. Det er dere lærere som kjenner elevene deres best, og dere må plukke og tilpasse akkurat slik dere ønsker.

Opplegg til Bokslukerprisen 2018-2019 

Forslag til innledende opplegg om litterær smak, kvalitet og kriterier

Monika Steinholm: Mumiene våkner. Ankh

Simon Stranger: Kokotopia. Riddere, hekser og prikkedøden

Atle Hansen: Apetryne

Robert Næss: Zombieutbruddet. Byrået for ikke-hendelser

Espen Dekko: Tårer forandrer ingenting

Gaute Heivoll: Rottefangeren fra Sorø. Estragons historier

Maria Parr: Keeperen og havet

Gudrun Skretting: Anton og andre flokkdyr

Siri Pettersen: Bobla

Mari Moen Holsve: Ingen sover trygt i natt

Vi håper dere lar dere inspirere av tekstene i antologien og finner nytte i noen av forslagene til opplegg i denne lærerveiledningen, og vi ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for å spre leselyst og engasjement for lesing blant elevene!

Fristen for å stemme over alle utdragene er søndag 11. november.

Bokslukerprisen og kompetansemålene etter 7. trinn i revidert læreplan i norsk

I den reviderte læreplanen i norsk står det at «opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve.» Elevene må derfor få «engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft.» Litteraturen spiller her en nøkkelrolle. Vi mener at den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge, og oppgavene i denne lærerveiledningen legger derfor vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Samtidig dekker oppgavene kompetansemål i den reviderte læreplan i norsk. Vi foreslår at prosjektet først og fremst brukes til å jobbe med følgende kompetansemål etter 7.trinn:

Muntlig kommunikasjon:
• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
• uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
• uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

Skriftlig kommunikasjon:
• lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
• referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
• forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
• skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
• skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
• velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Språk, litteratur og kultur:
• presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
• vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Tips til videre lesing om leseglede og litterær kompetanse:

3.

Generell mal for før-, underveis- og etterlesing

Malen kan deles ut til elevene og brukes til alle utdragene i Bokslukerprisen.

Last ned malen her (bokmål) eller her (nynorsk)

Veiledning til å skrive en anmeldelse.

Last ned veiledningen her (bokmål) eller her (nynorsk)