Lærerveiledning

 

Velkommen til Bokslukerprisen!

Her kommer lærerveiledningen til Bokslukerprisen 2024/2025. Dine elever er blant de rundt 120 000 elevene fra 5., 6. og 7. trinn som skal få være med og velge vinneren av Bokslukerprisen, og vi gleder oss veldig til å høre hva klassen mener.

Vi håper at leseopplevelser, samtaler og diskusjoner underveis i prisarbeidet vil kunne bidra til at elevene blir bedre kjent med ny norsk litteratur, mer bevisst egen litterære smak og får lyst til å lese mer. Skal vi nå disse ambisiøse målene, er vi helt avhengige av dere lærere og måten dere legger til rette for arbeidet på. Vi håper derfor dere liker prosjektet og blir inspirert av tekstene i antologien.

Lystlesing styrker lese- og skriveferdigheter, tekst- og grammatikkforståelse, ordforråd, leseholdninger, leseselvtillit, leseglede senere i livet, generelt kunnskapsnivå, forståelse av andre kulturer, samfunnsdeltagelse og innsikt i menneskelige adferdsmønstre og beslutningsprosesser.

Vi ber dere sørge for at elevene leser og stemmer over alle utdragene innen fredag 15. november 2024, men dere står ellers fritt til å bruke tekstene som dere vil.

Vi oppfordrer dere til å legge til rette for ukentlige avstemminger og har også erfart at det er viktig at barna får gi uttrykk for leseopplevelsene sine, dele dem med andre og diskutere dem før de til slutt stemmer over tekstene.

Lærerveiledningen er ment som inspirasjon i dette arbeidet. Den er skrevet til dere lærere og inneholder tips og ideer som vi håper vil inspirere dere i arbeidet med prosjektet.

 

Veiledningen består av tre deler:

1. Først finner dere lenke til en kort omtale av prosjektet med opplysninger om antologien, nettsidene, hvordan dere stemmer over utdragene, forslag til bruk i klasserommet m.m.

2. Deretter følger oppleggene: en innledende oppgave om litterær kvalitet, mer spesifikke forslag til opplegg knyttet til hvert av de ti utdragene i antologien og en kort beskrivelse av hvordan oppleggene våre knyttes til den reviderte læreplanen i norsk (LK20).

3. Til slutt har vi laget et forslag til en mal med mer generelle spørsmål til tekstene som kan deles ut til elevene, som kan brukes til for eksempel leselogg eller som forberedelse til litterære samtaler. I tillegg følger det med et forslag til veiledning i å skrive anmeldelse. Anmeldelsene kan elevene publisere på bokslukerprisen.no, under hvert utdrag. Hver fjerde uke kårer vi månedens anmelder som vinner en bokpakke. Til slutt finner dere informasjon fra Dysleksi Norge, om arbeid med elever med lese – og skrivevansker.

 

1.  Introduksjon

Her finner dere den korte omtalen av prosjektet, inkl. en beskrivelse av hvordan dere stemmer over utdragene.

 

2. Veiledninger

Om oppleggene i lærerveiledningen:

I den reviderte læreplanen i norsk (LK20) står det blant annet at «[e]levene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser», samt at faget «skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende». Litteraturen i seg selv spiller her en nøkkelrolle. Den gode leseopplevelsen er sentral for å skape leselyst og engasjement for lesing blant unge. Oppgavene i lærerveiledningen legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Utdrag og oppgaver skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

Delt opp i kompetansemål kan dette overordnet se slik ut:

Mål for opplæringen er at eleven skal
kunne:

-drøfte og vurdere skjønnlitterære
tekster med utgangspunkt i egne
opplevelser og med forståelse for språk
og innhold

-presentere egne leseerfaringer fra
skjønnlitteratur og fagbøker, skriftlig
og muntlig

– presentere egne tolkninger av personer,
handling og tema i et variert utvalg av
barne- og ungdomslitteratur på bokmål
og nynorsk og i oversettelse fra samisk

– lytte til andre, uttrykke og grunngi egne
standpunkter og vise respekt for andres

– bruke erfaringer fra egen lesing i
skjønnlitterær og sakpreget skriving

Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgavene i fasene  før,  – under – og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer, i et dialogisk klasserom. Samtidig får dere lærere muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der dere mener at elevene trenger støtte. Alle lærerveiledningene følger undervisningsprinsippet om IGP: Individuelt – Gruppe – Plenum. Om du ønsker mer generell informasjon om denne arbeidsmetoden, klikk HER.

Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme.

Den reviderte læreplanen (LK20) legger mer vekt på betydningen av tverrfaglig undervisning. Oppgavene til årets tekster reflekterer dette. I tillegg til norskfaget finner du flere oppgaver som kan bidra i arbeidet med kompetansemål i samfunnskunnskap, geografi, naturfag, KRLE, kunst & håndverk og musikk. 

De konkrete og spesifikke oppleggene som følger, er tenkt som et tilfang av aktiviteter og spørsmål basert på utdragene i antologien som dere kan bruke hvis dere ønsker det. Dere kan også velge å bruke den malen med mer generelle spørsmål som dere finner på slutten av lærerveiledningen eller dere kan kombinere forslagene med deres egne favoritter. Det er dere lærere som kjenner elevene deres best, og dere må plukke og tilpasse akkurat slik dere ønsker.

Husk hele tiden «å være i teksten», ved å åpne for refleksjoner, både underveis i lesingen og i arbeidet før og etter lesingen. Det å skrive en bokanmeldelse eller en logg, tegne eller ha ulike samtaler om boka er gode måter å bearbeide litteratur på – når de inviterer til refleksjoner. Undervisning med reflekterende lesing er krevende, og kjennskap til ulike retninger innenfor litteraturteori kan være til hjelp for læreren. (Se litteraturliste under.)

I alle situasjoner med leseforståelse og leselyst i sentrum vil det være lurt å hjelpe elevene med å formulere sin opplevelse av teksten. Følgende setningsstartere kan med fordel brukes til alle utdragene. De bør skrives ut og henges opp på et egnet sted i klasserommet:

-Da jeg leste la jeg merke til…
-Jeg synes at…
-Jeg likte godt da…
-Jeg ble irritert over…
-Det gjorde inntrykk på meg at…
-Hvis jeg var…
-Jeg ble skuffet over…
-Jeg ble overrasket over…
-Slutten var…
-Fordi…

Som tommelfingerregel skal elevene, etter å ha arbeidet med alle de ti utdragene, få mulighet til å svare på følgende spørsmål:

Hva liker i teksten? 
Hva liker du ikke i teksten?
Hvilke spørsmål har du? 
Hvilke mønstre ser du i teksten, hva går igjen, hva er temaene? 
Hvilke koblinger til andre ting finner du i teksten?

Opplegg til Bokslukerprisen 2024/2025: 

Forslag til innledende opplegg om litterær smak, kvalitet og kriterier

Her kommer veiledninger til hver av tekstene i antologien:

LÆRERVEILEDNING TIL JAKOB PÅ VIPPEPUNKTET

LÆRARRETTLEIING TIL JENNY FENDER

LÆRERVEILEDNING TIL GUTTA KRUTT OG GLEDESDREPEREN

LÆRERVEILEDNING TIL ULV ULV

LÆRERVEILEDNING TIL JENTER

LÆRARRETTLEIING TIL FULL BAJAS

LÆRERVEILEDNING TIL VILLDYR

LÆRARRETTLEIING TIL GUNNARS REKORDBOK

LÆRERVEILEDNING TIL TRIVSELSLEDEREN

LÆRERVEILEDNING TIL MAX MANUS

Alle disse oppleggene finner dere også lenke til inne på hvert enkelt digitale utdrag. 

Vi håper dere lar dere inspirere av tekstene i antologien og finner nytte i noen av forslagene til opplegg i denne lærerveiledningen, og vi ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for å spre leselyst, gjennomføre litterære samtaler og skape engasjement for lesing blant elevene!

Fristen for å stemme over alle utdragene er fredag 15. november 2024.

 

3. Maler

Generell mal for før-, underveis- og etterlesing

Malen kan deles ut til elevene og brukes til alle utdragene i Bokslukerprisen.

Last ned malen her (bokmål) eller her (nynorsk)

Veiledning til å skrive en anmeldelse.

Finn veiledningen på nynorsk her. Og her er den på bokmål. Dette er kun et forslag. Det er du og elevene dine som skal jobbe med dette i klasserommet. Finn gjerne deres egen skriveramme og ulike måter å formulere anmeldelsene på.

4. Informasjonsfilmer om kritisk lesning: 

Filmer om kritisk lesing

 

5. Dysleksi Norge om arbeid med elever med lese – og skrivevansker

 

Tips til videre lesing om leseglede og litterær kompetanse:

Hennig, Åsmund: Litterær forståelse. Innføring i litteraturdidaktikk. Gyldendal, Oslo 2017

Eidsvåg Fredwall, Ingeborg,  Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan: Elevene og litteraturen – Estetisk lesing på barnetrinnet. Cappelen Damm Akademisk 2022

Kverndokken, Kåre: 101 måter å lese leseleksa på. Fagbokforlaget 2012

Kverndokken, Kåre & Bakke, Jannike Ohrem Bakke (red.): 101 måter å lese på. 2.utgave. Fagbokforlaget 2023

Lillevangstu, Marianne, Elise Seip Tønnesen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Fagbokforlaget 2007

Skardhamar, Anne-Kari: Litteraturundervisning, Universitetsforlaget 2011

https://www.uis.no/nb/hvordan-gjennomfore-litteraere-samtaler

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284286/reading_for_pleasure.pdf